Final Report
Our Work
Regional Offices
Agreements & Norms
Finantial Information
Balance TRC
Links
Sessions with Institutions
International Seminar
Public Hearings
Disappeared persons
Exhumations
Photograph Project
Photo & Video Gallery
Press Releases
Speeches
Bulletins
 
 
Audiencias de CasosAudiencias TemáticasAsambleas Públicas
  Audiencias Públicas en Ayacucho
Regresar
 

Audiencias Públicas de Casos en Huanta

Primera Sesión, 11 de abril de 2002, 9 a.m. a 1 p.m.

Caso 6. Testimonio de señora Basilia Gonzáles Morales Vda. de Villanueva

Doctor Salomón Lerner Febres.
Invitamos a la señora Basilia Gonzáles Morales Vda. de Villanueva, se acerque para brindar su testimonio.
Invitamos a la señora Basilia Gonzáles Morales viuda de Villanueva, se acerque para brindar su testimonio.
(con interrupción) kaypi willakuy tukuy yachasqaykita ñuqaykuman kachkaniku kaypi, uyarinaykipaq.

Señora Basilia Gonzáles Morales viuda de Villanueva.
Gracias señor, señores a derechos verdades, ñuqam kanak qamuykuchkani... Primero, saludaynasaykichikya, kay derechos verdadespa, kay huklaw nasiyunkunamanata kay señorkuna qamuykuwanku, ñoqatachik, ñoqaykutachik, kay triste vidaykuta yachayakuta munaspam, tantus añus, tantus nasiyunkunamanta vistaykamuwankiku. Ñuqaqa graciyastam qukuni señor. Ñuqa, saladamuykichik autoridades, de todito el pago, de todito de capital, especialmente lliw qalayqalay awturidadta, derechus verdadespa Huantapi llapan awtoridadkunata; Y, kaypim llakipi kaq hermanallaykuna, hermanollaykuna, ñuqallanchikpa surtillanchik kaynamá kasqa, qinapaqchik destinunchik hermanokuna, hermanakuna. Ñuqaya kanan kay señorkuna qayllampi, kay tristeza vidayta willakuykusaq, kay señorkunachiki mana allinta rimaykuptiypas, luygo valoraykuwanqa, kay prisin kay rimakusqayta. Kechuwachapim kunan parlachkani, chakrapi kichuwapi rimakuniku señores presentes.
Señor ventisiete año de mil novecientos ochentaynuevipim, un día ventisiete de mayupis, 27de mayupi achikyaykuraniku chay achikyayman, hinaptinmi chakraman pasan hinaspam, chakrapim tantu runa kachakaspa, kachkaptinmi qosallayta wañuykachinku. Chay tempranum achikyanansimakaman puñurusqani, na, mana puñuq. Hinaptinmi chay huknin sucio, Alejandro Ortiz, wakiytaqa chayaykamun. Hinaspam “señor Mauro Villanueva qakuñayá pasasunchik trabajunchikman, kanan punchawmi yarqata aspisun, y chakrata arriglaramusunña”.Hinaptinmi ñuqa mutichayta timpuchkarqaña. Hinaptinmi, a tienday karqa, chaypachaqa lleno, vacaypas, qalay lleno achka, kara, imay tukuy chapacha qosallay kawsaptinqa, mana faltaptin, imallaypas faltarqachu. Hinaptinmi tiendata brinkaykuni, hinaspam nini, “kay pichqa runtuta mutichaman hinaykapusaq Mauro, chayllataña mikuspayki pasanki”. “Docepaqa, yanuytaqa yanukunqaku, pero kay wasipi yanuramuspachiki pasamusaq, aparimusaykichik”, nispay.
Yanuchkani, qina, yanuruni. Hisnaspay kay pachachay taqsaqraq pasarisaq uray yakupa kasqanta, nispay pasallani. Hinaptinqa taqsakullachkaptiyqa, taqsakuchkani, qinachkaptinqa kimsa kimsa balachum tuqyarqum. “Diyus miyu, maypiraq tuqyarun, chayta rimaykuspay, “Alejandro Ortiztataq wañurachirinkus” nispay, kikichallay, sapachallay chayta rimaruni. Kuwirpuy chirirun totalta, hukman karuni, hukman suynuypi hina haruni, señurkuna. Hinaspay taqsakuytachayta apuramuspaymi, chayta hinaña taqsakuykuni manaña, manaña grasiyaypas kanñachu taqsanaypaqpas. Kutirani, wasiyta chayaruni, nispay “algo, algum pasakun, maypitaq chay pasarqun, chay chakrapichus hina algo”, nispay chayaykamuni. Hinaptinqa mankachayta churkuykuchkani muspaypi hinaña. Hinaptinqa, naqa, sociomasinqa, Donato Tikllaqa chayaramun.
“Tiyay Basilia, tiyay Basilia”, nispan. “Tiyay willaykuykimanchu, tiyallay”, niwan.
Mastaña chirirun kuwirpuyqa. “Imata Donato, imatam Donato, Donato”.
“Manam tiya willaykimanchu”, nispan. “Piro qui, ima chay willaykima, willakusaykiñachík tiyay”.
“Algomiki pasarun, señurllaytachuch hina wañurachinku aw Donato?, nispay adelantaruni, qinaptin.
“Manam tiyuy Mauro kanñachu, Alejandro Ortiztapas wañurachinkum, Siviru Quispitapas wañurachinkum”, tiyallay.
Hinapayqa, chayta niykuwaptin pampapi muntukurini. “Ay señor porqui te has, imatataq señor kay ñoqata bandonawanki. Manam ñoqaqa ofinciyaraykichu padre”, nispay, muntukuruni pampapi.
Chay Alejandro Tikllam, Donato Tikllam:
“Yamqamya tiya willaykuyki, an yanqama tiyay willaykuyqayki”, wayrachiwachkasqa.
Riyaksiyunamuptiy, wayrachiwachkasqa, puraminti. An chay riyaksiyuna, riyaksiyunawachkaptin, riyaksiyunawachkaspay kaqlla munturukuni pampapi. “Ay tiyallaya, manachik ñuqapas diqasqaykichu, trabajullapas, ruwasisaykichik, imapaqtaqñama mas kaynatam waqanki”.
Tiyendallaykuna kicharayan. Tiendallay lleno karqa. Muspaypi hinaña, sartallay sarta llavi karqa. Llapan kuwartupa sarta llaví, muspaypi hinañam llavillurasqani llapa tiyindata. Hinaptin llikllachapi qipikuykuspay, qosallaypa wañuchisqan waknakama richkani. Hinaptinqa vicinuywan, huk hina, chay ura pasaq siñur, qina chay oracham, hina finaduy wañukusqan ora, chay señorawan, tuparakuruni. Hinaptinmi niwan: “Tiyallay, maytataq richkanki. Hinapim puramintichaka munturayachkanku. Amaya qampas wañuruychu”. Ay, chaypi qapiruwanku. Hinaptin, kutirachiwanku chayllaman, señor, wasillaymanta media kuwadranta.
“Maytataq, kay, rillasaq” nispay, waqastin. Albituswan qamuchkaptiy, hinachkaptiyqa, masyá Huantaman pasallasaq a nispay pasamuni. Hinaspay , kachkanmi kay kuñaduywan piyordista Montero kay Huantapi pay yachan, chayman chayaramuni hinaspay:
“Montero, manañam Mauro kanñachu, imay uralla, karqa, maymanpas inskayniykuchik ripikuymanku karqa. Imaynallaq ura karqa kanan, tutapichu punchawpichu kani. Marcelino imaynam kay vidallay kanqa”, nispay, abrasakuspa, chaypipas munturukusqani. Monteropas waqachakasqa, kuñaduy Monterupas.
Hinaptin pay, como periodista Huantapi karqa, chay ficha wata. Hinaptin kayna mikruta hapiruspa telefoneyan Castropampaman. Castropampaman telefoneyarun, hinaptin Castropampa kimsa karru chayaramun. Puestoman hina Huantaman narqun, chaypacha hina Huantaman karqa, chaypacha wata karqa señor doctor Quesada, karqa na ju, Juez, paytapas narqun, qayarun. Hinaptin doctor Quesadatapas asuykamuwanm tantu, tantu amigun kay siñurniypa kan kan doctor Quisada. Hinaptin asuykamuwanriki: “Hijita qui cosa te ha pasado”.
“Doctor, tu amigo ya no hay. Wischurayachkansi, amiguyki Mauro, manaraqmi chayaniraqchu, imaynaraq chayasaq chay amiguykipata”.
“Hijita imaanasqam waqanki, kuskam risunchik, ama waqaychu hijita”.
Piro lliw señor Monterupa wasinman chayaykamun. Hinaspanqa Montero nin: “qanmi kuñada nanki, kay primer karruwan rinki, ñuqañataqmi qepata riramusaq, kay wakiqnin karrukunawan”.
Muspayta hinaña lluqsirquni. Kaynintam yaykusunchik, kaypis nispa. Chaymi huklawnin camibuta yaykuraniku canalman kinranpata. Hinaptin canalmanchik chayaruni, kaynintam yaykusun, nispay. Ya qalayqalayña bajarunku. Ñuqallamantaqa, canalta saltarunichus, hinam mana kuwentata qukunichu. Icha lograruyman, taspinallamantapas icha imaynallamantapas kay siñurniyta, chayaruni. Lliw qalayqalayta chayaruniku chay wañukusqaman. Hinaptinmi, siñorkuna, marqakuruspay chuqakurusqani waknampaman. Brinkaykamuwan señor Quisada, hinaspam “kalma, hijita, kalma, ya aistapis Mauritu, ya está muerto, hija. Calmateyapués mamá, como vas a llorar así, ya vas a llorar”, marqakuruni, hinaspay.
Kayninmanta taspini, iskaynin makinta uqarini, tiyarichini, qoñichkarqaraq, qoñichkarasqaraq, manaraq wañuchkan: “!Awsiliyu, awsiliyu!” nispa qayaykachakuni. Lliw pawaruspa hapiruwanku. Hinaptin yawarnimpas puririchkasqaña. Qawaykuni sumaqta, yawllay kunanqa, latapa pañueluchaywan pichaykuspa, sumaqta qawaykuptiyqa, ñawinpi hukta batikusqa, simimpim hukta batekusqa. Alejandro Ortistaqa manaña qawaykuniñachu, batirusqa Severo Quispitapas, “soplón” nispa batirusqa.
Ima quchayuqtaq karqa, kay qosallayta, kayta ruwarunkupaq. “Pillaytaq ñuqata uywawanqa, pimantaq dijawanqa Mauro ima, ñuqallayqariki karqani, qari uywawarqanki ñuqata, qampa makikipim ñuqaqa cartorce añosniymanta karqani. Pitaq uywawanqa, paqarin minchallam ricogiwanki”, nispay kalmakuruni, hinaspay waqaruspay, kalmawachkankuña. Hinaptinqa siñor Quesada, levantamiento cadáver, cadaverta naykun, ruwayta qallaykun. “Upallay hija, upallay”. Kalmakuni, piro ukuypi curazón yawarta waqachkan.
Lliw uqariramuniku, qalay, qalayqalayta brinkakachanku, suldadukunapas, manaña tarinñachu. Ni tuta tarinchu, ni paypipas ni willaatapas. Hinaspaqa quqariramuspayku pasamuniku kaylawllaman pasamuniku. Hinaptin carrumanña lloqarusqayku ñuqaqa nini: “Ay Mauro, valor conciencia dejaruwanaykipaq, kay valorniy atunqachu”. Kimsan cadaverta uqariramuniku karruman, iskay, kimsa wañuqninta, lliwchata. Hinaspayqa “wasillaykimanñachik yaykunkichik, ñachu Mauro”, nispa, waqachakani karrupi.
Morgueman chayaramuniku, chay punchaw karqa sabadum. Hinaptinya chay tutam velaniku, sabaduta interraruniku waqastin, puraminti waqastin. Wawallaykunam iskay. Antesya iskaylla karqa wawaykuna. Kanankama, hina vidallayta pasachkani. Y, chaymanta, chay qepataña uya... yachani. Masaymi chay punchaw manam yana sarata apamuwaspa mikuchimuwaptin traktorqa kargata deskargarqa wasiypi; hinaptin, nantaqa narusqa, gasolinan mana kaptin, gasolinata yaparamusaq don Tomas, nispam pasan. Gasolinapi, qatun yarqapi chay subvertí... subersibokuna tomasqa once de la nochemantam hinaspa chay trakturta qechuykusqa. Hinaspan chaypi llamkaq ... finaduykuna wañuchiq, llamkaqman chay traktur apuntay karaqniyakuspa, tukuy disparate parlaspam, pusachikikuspan chay trakturpi risqa, chay sendero qosay wañuchiq, chay qatunyarqamanta.
Chayña qepataña yachani, hinaspa, asa, hinaptin na chay trakturqa chayachu mamayculpayuqchu mamayqa, inusintimiki chay carro tractorta. Hinaptin chayta ruwarunku, hinaspansi pasarunku diunavis, chinkarunku, lliwña chinkaptin ñuqaqa, aaa, chaynachik karqa nispay qepatañariki yachani. Hinaptin, último qepataña, chaynaqa kachkanmis huk noticiyata uyarini, hina kaypi puriq sindirum chayta ruwarqa, señor Villanuevata, kimsatam wañuichirqa nispan.
Chaynapi qosayta wañuqta enterrarani. Hinaptin siete mesesmantam, señorkuna, ñuqa, formakuruniku kinraypa baseta, agrupasiyunta formakuraniku, qosay siete meses wañukusqan qawaña. Hinaptin ñuqa nini: “Diyus miyu, Señor, mana qosallay wañukuchkaptinchik kay agrupasiyunqa kaypi kanman karqa. Imatataqñataq ñuqa munayman, kay agrupasiyun kay muy tarde kasqanta. Hinaptinqa chay señor cinturiyun quñurun, quñurruwanku, por algo señor sinturiyun, hinaptin a agrupariwanku kinray erapapi lliwapi. Hinaptin formariraniku huk comanduta, Presidente comanduta. Hinaptinqa chay comandu nasqaykuqa purimuchkanña chay senderokuna maskastin, maskastinña. Hinaptin chay, chay comandu César tello, Amancio Tellewan, César tellowan, primer comando karqa, kinrapapi. Hinaptinmi “tiyay ama kaynataña llumpa llumpayllataña waqankichu, icha chay, chay, runata qapiramuyman; hukmantam sospichachkani”, nispan. Ojalamya papa siquiera lapollatapas qoymanmi, chay desigrasiyaduman nispay. Simillaymi riman. Piru, kanan rimachkani, diskulpakuwaychik.
Hinaptin chay lloqsisqampich César Tellowan, hapiramusqaku, lliwnin wañuchiq senderuta. Hinaspam chay erapataman chayarachimun chay sinturiyunman chayarachimun, señor. Kaqay kay Mauro Villanueva wañuchiq, Alejandro Ortiz wañuchiq, kay Siviru Quispita wañuchiq, chayaramun, qapiramuni. Asuykamuwan, amaqa, César Telloqa: “Tiyallay imatañam waqanki, kaqy kay tiyuy Mauro wañuchiqtaqa kaqayá qapiramuni. Imamantan kay waqanki kaynataña”.
Hinaptin, chay cinturiyuwan qayllaypi nin: ¿Porqué has matado a este hombre?, chay toda la vida chakrapich nin manteniywan purispay siempre kay finaduywan kuska kani, tutapas punchawpas kuskayku kaniku, aunque pamparuspaypas mana qunqanichu. Hinaptin chay sinturiyunwan quykun. Hinaptin yaqanya, chay senderoqa kay nispan declarakun señor. “Imaynapin kay kimsata wañuchiranki”. Decclarakuy kay achka runta ackam kachkankuqa nispan, comun masiykunama achka karqa, yaqa lamitarmanta kaynaman, an hinaptin chay declarakun chay senderoqa: “Pachak solestam pagawara hinaptinmi kay kimsa personasta wañuchirqani”, nispa. Patadam muntukun, yapaq patadan muntukun. Hinaptin, aaa, chayta chay kikin señorniy wañuchikmi, chay sendero pachak solesllamanta wañuchisqa kimsan personata. Hinaspan hina kaynimpi credenciyasqa, llavisqaña chay patadan, qaytan chay senderotaqa. Sinturiyun qaytaptinña, chayta tukurunña, hinaspaqa carcelman aparunku, Castropampaman.
Chaynallapim, papi, mami, y chaymanta kanan ñuqa mañakuyman kay derechos verdadesta, iskaymi wawallay. Taytallan kawsachkaptinmi Lima pagantipi dentistapaq estudiyarqa, chay último qari wawallay. Taytallan qañurun hinaptin manaña idukay, idukayta atinichu, chaymi mil vicista, derechos verdadista, ñuqa ruegakuyman, manam ñuqa, semanapi, killapi un sultapas chay wawallay educadu kanampaq ñuqa tarinichu. Chay wawaymi kunan ¡ay mamay! Imaynaparaq hura karqa, taytallay wañuchinampaq. Taytallay, mana wañuchiptinqa, imapa, señor Villanuiva nin, niqcha kayman karqa. Taytallay wañuchiptinku yaqa sigundullapi chay, paganti wawallay, dentistapaq kedarun. Ky pididullay kunantaya, favorllaykichikta dibisqaykichik, amayá dejawuwaykuchu. Waqasqaypim kaym ñawillaypas kaynaña. Manm ñuqallay midiyutapas, chikutapas gananichu. Hinallapaqchá kay ñuqapa surtillayku kara. Ñuqapa surtiy, kaynaya kasqa.
Diyusllaychik imapaqmi kayman surtillay, chay qari wawallaytayá, señorkuna, ayudawaychik, wawachayta kumudaskuy, payña allin wañukuytapas wañukuyman. Huknin warmi, qosallanwan vidanta pasachkan imaynapas. Ñuqallayqa, callimpa yakunta mikullaspay, vidallayta pasachkani. Ancha ancham lindun qusallay karqa. Manam qunqarullaymanchu, wañuyllaspachá qusallayta qunqaykullasaq. Alli, allín, kabarillum karqa. Trinta añuspi karqa, icaychalla churin. Sufrisqayman tapun, manam manan icha ñuqa allin runawam ripukunay paqarin ripukusaq. Qanwanmi waqnki parapiyá, yakutam waqanki, hukniy rinrinta, rinriytam kuchuykuwan. Waqanki imaynatapas vidata pasapay, nispanmi ni, niwarqa. Chaymi señores autoridades kay prisinti qamuqkunaman, presensiya audiyinsaman, qamkunaman qamuykuykichik, kay Dirichus Verdades juskaykuwaykuyá. Amaya dijaruwaykuchu, kay doce añusñam kay señorllay, señorllaypa dolorninta apachkani. Manam imaynataña waqaspaypas taririñachu, más bin, gracias, kusikunim allinllatam kay chaskiykuwasqaykimanta. Alegrem kedani, amayá chay pididullaykunata dijaruwaykuchu. Valoraykuwaykuyá, kay peruano runata. Huklaw nasiyunkunamanta visita qamuqkuna, autoridades, kayman ñoqallaykupa, vidallayku kasqa, hinallapaqcha hermanallaykuna, hermanullaykuna surtillanchik karqa, kaynaña vidallanchik pasanapaq. Tutapunchaw waqastin purinapaq. Amayá kay guerra suciyaqa, kedamun mastaqa avanzarimunquchunñacha chayllapi kidachun.
Wakiqnin runamsinchikya manam valurawanchikchu llakiyuqtaqa, deliz de la vidam festata pasakuchkan, pero kay dolorninchik ñoqanchik sonqunchik hasta yawarta waqan Vicinunchikkuna fiestata pasaptin ¡Ay que suwirtei ah! Imapaqraq kay chayaruni. Senor mas bin, diskulpakuwaychik.
Gracias muy amabli. Ñuqapaqchik kay surtichallay, ay allin runamanta...
Diyusllan recigiwaqptinchik kay honrarullasaq kay qosallayta, maypipas kuskachallañam purichkaniku.
Gracias amable, amayá qonqawankikuchu señores. (Cambio de lado de cassette) ...Wawallaysi puramintichata waqan sufrin, mamacita imaynaraq waqasaq qosallayta, papallayta wañurqachisqa, kutirispa, kutirispa waway waqa.
Gracias señores, a maykamapas ñuqaqa rimaykumanchá, manach tukuymanchu, imapas rimakuyniyta, kay presintikunallataña kaypi parlachkani. Gracias, muy amable, agrarisikunim, Diyus pagarusunkichikya, kay chaskiykuwasqaychikta kaypi, pobre campesinuta valoraykuwaykuyá.

Comisionado.
Gracias mamá Basilia. Ñuqaykum qamta graciyasta quy, quyka quniku kaypi kasqaykimanta.

Señora Basilia Gonzáles Morales viuda de Villanueva.
Ojalá Diyuspa siminta rimariwaq señor.

Comisionado.
Mama Basilia

Señora Basilia Gonzáles Morales viuda de Villanueva.
¿Papá? ...

Comisionado.
Kay comisionmi de la verdad y reconciliyasionnpi kamachikuna ancha atenciyunwanmi uyariniku willakusqaykita. Yachanikum ancha nanaynikita, llakisqaykita kay yuya yuyarisqaykiwan, chaymi chiqap comisión ancha llakipayasunki. Chaynallataqmi seguro kaniku kay testimonioyuykiwan chiqap kaqman qayparisun lliw llaki llaki vidapi pasasqaykimanta. Confi an confianzayá kachun mama Basilia, maskasunya chay verdadta, qampas kay kumisiyuntam ayudayta debenki. Si qam, an, comisión kuska purinkim, chay verdataqa tarisunmi. Ama amañayá llakikuychu llumpayta familiyaykimanta, qusaykimanta, chay wawaykikumanta. Ñuqaykum yanapasqaykiku. Gracias mamita.

Señora Basilia Gonzáles Morales viuda de Villanueva.
Gracias, papá, palabraykimanta, lliw agradesikuniku, millón de veces, gracias padre.


Caso 1Caso 2Caso 3Caso 4Caso 5Caso 6